هنر شماره دوزی و گلدوزی عمر و قدمتی به درازای تاریخ ایران دارد
در گذشته های باستان این هنر در قالب سوزن دوزی برای تزیین لباس های
فاخر به کار میرفت.
با گذشت زمان و ورود فرهنگ فرنگی به ایران در اواسط دوره قاجر و تغییر لباس
ملی ایرانی به لباس اروپایی کاربرد این هنر هم رو به فراموشی گذاشت
ولی در همین زمان در اروپا این هنر رشد پیدا کرد و هنر شماره دوزی و گلدوزی با دست برای
تزیین و دکور ارزش خاصی پیدا کرد.

سوزن های شماره دوزی و گلدوزی (24)

بوبین (16)

پارچه های شماره دوزی و گلدوزی (22)

تور شماره دوزی (1)

قیچی های گلدوزی (40)